singleImage1

H-Beta

Proton exchanged Beta

Li-Beta

Lithium exchanged Beta

Na-Beta

Sodium exchanged Beta

K-Beta

Potassium exchanged Beta

Rb-Beta

Rubidium exchanged Beta

Cs-Beta

Caesium exchanged Beta

NH4-Beta

Ammonium exchanged Beta

Ag-Beta

Silver exchanged Beta

Ca-Beta

Calcium exchanged Beta

Ba-Beta

Barium exchanged Beta

Sr-Beta

Strontium exchanged Beta